پروژه ها و پیمانها

اهم پروژه های انجام شده در این شرکت عبارتند از:

 • شرکت ملی نفت ایران – شرکت هواپیمایی نفت – ساختمان مرکزی
 • شرکت ملی نفت ایران – شرکت کالای نفت تهران– ساختمان مرکزی
 • شرکت ملی نفت ایران – ساختمان مرکزی دوازدهم
 • شرکت ملی گاز ایران – شرکت انتقال گاز– یارد تعمیراتی اراک
 • شرکت ملی گاز ایران – شرکت انتقال گاز– ایستگاه تقویت فشار گاز اراک
 • شرکت ملی گاز ایران – شرکت بازرگانی گاز– انبار مرکزی شهید طاهری
 • شرکت ملی گاز ایران – شرکت گاز استان خوزستان– انبار مرکزی کالا و لوله
 • شرکت ملی گاز ایران – شرکت گاز استان خوزستان– ایستگاه تقلیل فشار سه راه خرمشهر
 • شرکت ملی گاز ایران – شرکت گاز استان خوزستان– ایستگاه تقلیل فشار امام حسین(ع)
 • شرکت پخش فراورده های نفتی ایران – منطقه قم – انبار نفت قم
 • شرکت ملی نفت ایران – ساختمان مرکزی شماره 3 و ساختمان حراست
 • شرکت پخش فراورده های نفتی ایران – منطقه هرمزگان – انبار نفت شماره 2 بندرعباس
 • شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران – ایستگاه اندازه گیری گاز صادراتی به عراق
 • شرکت حفاری ایران – اهواز   
 • شرکت ملی گاز ایران – شرکت بازرگانی گاز– سرویس و نگهداری انبار مرکزی شهید طاهری
 • شرکت ملی گاز ایران – منطقه 5 عملیات انتقال گاز
 • شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران – سرویس و نگهداری 7 باب ساختمان