تهيه و تدوين دستورالعمل ها و روشهاي اجرايي تخصصي ايمني، بهداشت و محيط زيست

 

آموزشهاي ايمني

 

       آموزش ايمني پيمانكاران

            مهندسي حريق

            ايمني در تاسيسات نفت، گاز و پتروشيمي

            ايمني در عمليات ساخت و ساز تاسيسات نفت، گاز و پتروشيمي

            ايمني در ارتفاع

            ايمني تجهيزات

            ايمني انبارداري

برشكاري و جوشكاري

حمل و نقل مواد خطرناك

ايمني داربست

خانه داري صنعتي

كار با مواد راديو اكتيو

كار با وسايل بالابر

ايمني گودبرداري و خاكبرداري

شناسايي و ارزيابي ريسك

Confined Spaces                 

طرح ريزي شرايط اضطراري

            MSDS  مواد نفتي

            مجوز هاي كاري

            PPE

            شناسايي و ارزيابي ريسك

            انجام HAZOP

            بررسي حوادث

ايمني برق

 

آموزشهاي زيست محيطي

 

       كليات محيط زيست

            EIA (ارزيابي زيست محيطي طرحها)

آلودگيهاي زيست محيطي در صنايع نفتي

قوانين و مقررات ملي و كنوانسيونهاي بين المللي

 

آموزشهاي بهداشت حرفه اي

 

آشنايي با عوامل  زيان آور فيزيكي محيط كار

 

            الف- صدا

تعاريف صدا و سيستم شنوايي

اثرات صدا بر شنوايي

كنترل صدا

وسايل حفاظت از شنوايي

 

ب- روشنايي

تعاريف و اهميت روشنايي در محيط كار

 

ج- شرايط جوي محيط كار

گرما در محيط كار

اثرات گرما

كنترل گرما

كمكهاي اوليه در عوارض گرمايي

 

د- ارتعاش

تعريف و انواع ارتعاش

اثرات ارتعاش

كنترل

 

ر- تشعشعات

ء1- تشعشعات يونيزان

عوارض ناشي از تعشعشات يونيزان

كنترل تشعشعات يونيزان

 تشعشعات غير يونيزان

اثرا تشعشعات غير يونيزان

كنترل تشعشعات غير يونيزان

 

ز- ميدانهاي الكترومغناطيس

تعاريف ميدانهاي الكترومغناطيس

اثرات ميدانهاي الكترومغناطيس

كنترل ميدانهاي الكترومغناطيس                                                                           

                                                                                               

آشنايي با عوامل  زيان آور شيميايي محيط كار

 

            آلاينده هاي شيميايي و طبقه بندي آن

سم شناسي صنعتي

تعريف سم و مسموميت

انواع مسموميت شغلي

راههاي ورود، جذب، سوخت و ساز، ذخيره و دفع سم از بدن

سم شناسي برخي از فرآورده هاي سمي

شناسنامه ايمني مواد شيميايي (MSDS)

كنترل عوامل زيان آور شيميايي محيط كار

انواع وسايل حفاظت از سيستم تنفسي

اسپيرومتري           

 

ارگونومي در محيط كار

 

            تاريخچه كوتاه در ارگونومي

دست آوردهاي ارگونومي براي كارگر و كارفرما

آنتروپومتري

نوبت كاري

اقداماتي در كاهش اثرات نوبت كاري

حمل دستي بار

روش صحيح حمل دستي بار

ورزشهايي براي كاهش كمردرد

دردهاي اسكلتي عضلاني

سيستم اسكلتي عضلاني بدن

علل ايجاد دردهاي اسكلتي عضلاني

كنترل علل ايجاد كننده دردهاي اسكلتي عضلاني

ورزشهايي براي كاهش دردهاي اسكلتي عضلاني

 

آشنايي با عوامل  زيان آور بيولوژيكي، رواني و مكانيكي محيط كار

 

            الف- عوامل بيولوژيكي

انواع عوامل بيولوژيكي

بيماريهاي ناشي از عوامل زيان آور بيولوژيكي

كنترل عوامل زيان آور بيولوژيكي

 

ب- عوامل رواني در محيط كار

اهميت بهداشت روان

عدم امنيت شغلي

تراكم كاري

ابهام نقش

روابط باهمكاران

روابط با مافوق

روابط با زيردستان

 

ج- عوامل مكانيكي

سقوط هم تراز

سقوط هم سطح

 

بيماريهاي ناشي از كار 

 

            تعريف بيماريهاي ناشي از كار

تفاوت بيماريهاي ناشي از كار با بيماريهاي مرتبط با كار

بيماريهاي تنفسي ناشي از كار

تشخيص و پيشگيري

بيماريهاي شنوايي ناشي از كار

تشخيص و پيشگيري

بيماريهاي اسكلتي عضلاني ناشي از كار

پيشگيري

بيماريهاي پوستي ناشي از كار

تشخيص و پيشگيري

سرطان هاي شغلي

بيماريهاي عصبي ناشي از كار

پيشگيري

بيماريهاي دستگاههاي مختلف بدن

بيماريهاي بينايي ناشي از كار

تشخيص و پيشگيري

معاينات شغلي

كمكهاي اوليه

 

 

آشنايي با وسايل حفاظت فردي

 

            انواع وسايل حفاظت از سيستم شنوايي

انواع وسايل حفاظت از سيستم بينايي

انواع وسايل حفاظت از سيستم تنفسي

انواع وسايل حفاظت از سر

انواع وسايل حفاظت از پا

انواع لباس و دستكش حفاظتي

وسايل متفرقة حفاظتي