عناصر سيستم مديريت بهداشت حرفه اي و ايمني

 

 

 

 

 

متن استاندارد

مقدمه

1-دامنه كاربرد

2- انتشارات مرجع

 3- عبارات و تعاريف

4- عناصر سيستم مديريت بهداشت حرفه اي و ايمني

4-1- الزامات كلي

4-2- خط مشي بهداشت حرفه اي و ايمني    

4-3- طرح ريزي

4-3-1- طرح ريزي براي شناسائي خطرات،ارزيابي وكنترل ريسك

4-3-2- الزامات قانوني و ساير الزامات

4-3-3- اهداف

4- 3-4- برنامه ( هاي ) مديريت بهداشت حرفه اي و ايمني

4-4- اجرا و عمليات

4-4-1- ساختار و مسئوليت

4-4-2- آموزش ، آگاهي و صلاحيت

4-4-3- مشاوره و ارتباطات

4-4-4- مستند سازي  

4-4-5- كنترل مدارك و داده ها

4-4-6- كنترل عمليات 

4-4-7- آمادگي و واكنش در وضعيت اضطراري

4-5-بررسي و اقدام اصلاحي 

4-5-1- اندازه گيري عملكرد و پايش

4-5-2- حوادث ، رويدادها ، عدم انطباقها و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

4-5-3- سوابق و مديريت سوابق  

4- 5-4- مميزي                                                                                                  

4-6- بازنگري مديريت