مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست ( HSE )

 

فعاليتهاي اكتشاف و توليد نفت و گاز با قوانين و مقررات زيادي در مورد مسائل ايمني و بهداشت حرفه‌اي (OHS) روبرو مي‌باشند. تمامي فعالين عرصه HSE داراي يك استراتژي OHS ويژه خود مي‌باشند تا قوانين و مقررات مذكور را تأمين نمايند و سيستم مديريت ايمني (SMS) جزء اصلي اين استراتژيها را تشكيل مي‌دهند.

اگرچه اختلافات مهمي در مرحله اجرايي در موضوعات ايمني و زيست محيطي وجود دارد، اما مديريت ايمني و زيست محيطي تمايل به همگرايي و حركت بسوي مدل پيشنهادي ISO 9000 دارند.

شركت هاي معتبر نفتي جهان كليه فعاليتهاي مربوط به سه بخش بهداشت، ايمني و محيط زيست را بطور همزمان و تحت يك مديريت دنبال مي‌كنند. الزامات بهداشت، ايمني و حفاظت از محيط زيست هميشه با هم هماهنگي ندارند. بعنوان مثال، تدابير ضروري جهت حفاظت ازكاركنان در مواقع اضطراري، ممكن است تأثيرات سوء زيست محيطي داشته باشد و بالعكس. بهر حال با ملاحظه همزمان موضوعات ايمني، بهداشت و محيط زيست چارچوبي فراهم مي‌آيد تا ضمن برقراري تعادل فني و اقتصادي بين اين موضوعات، بتوان مشكلات مربوطه را برطرف نمود.

 

مدل نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست:

 

مدل نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست در شكل (1) نشان داده شده است. اگرچه در اين شكل، ترتيب عناصر نشان داده شده، اما بسياري از اين مراحل در عمل بطور همزمان مورد توجه قرار گرفته و يا در زمان‌هاي مختلف مورد بررسي مجدد قرار مي‌گيرند. نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست بخشي از نظام مديريت جامع شركت مي‌باشد