مباني و كاربرد استاندارد زيست محيطي  ISO 14001 : 2004  در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

 

      4-2 خط مشی و تعهد مديريت

 

 

      4-3 طرح ريزی

       4-3-1 شناسايی جنبه های زيست محيطی و ارزيابی اثرات آنها

         مراحل شناسايی جنبه های زيست محيطی وارزيابی اثرات زيست محيطی آنها

         ارزيابی اثرات زيست محيطی جنبه ها

        اثرات زيست محيطی

        اثرات تجارت

        حساسيتهاي حقوقي

         عوامل مهم ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي

        احتمال وقوع

        مقدار

        شدت

      4-3-2 الزامات قانونی و ساير الزامات       

        موارد مورد تأکيد در الزامات قانونی و ساير الزامات

        معيارهای داخلی عملکرد

       4-3-3  اهداف كلان ،اهداف خرد و برنامه ها

         هدف کلان زيست محيطی

         هدف خرد زيست محيطی

         اهداف و مقاصد زيست محيطي

         برنامه هاي مديريت زيست محيطي

 

   4-4 - اجرا و عمليات

     4-4-1-  منابع ، نقش ها، مسئوليت  و اختيارات

        منابع  ( انسانی ، فيزيکی و مالی )

        وظايف و مسئوليتها

 

 

       4-4-2- صلاحيت ، آموزش و آگاهي

        انگيزه و آگاهي زيست محيطي

        آگاهي ، مهارت و آموزش

       4-4-3- ارتباطات

        اطلاع رساني و گزارش دهي

        موارد مورد توجه در اطلاع رساني و گزارش دهي

        طرق مختلف گزارش اطلاعات زيست محيطی

       4-4-4- مستند سازي

        مستند سازی سيستم مديريت زيست محيطی

        مسائل  مورد توجه در مستند سازي سيستم مديريت زيست محيطي

       4-4-5- كنترل مستندات

4-4-6- كنترل عمليات

        كنترل عملكرد

 

o       4-4-7- آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري

 

4-5- بررسي

o       4-5-1- پايش و اندازه گيري

       4-5-2- ارزيابي انطباق

o       4-5-3- عدم انطباق، اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

o       4-5-4- كنترل سوابق

o       4-5-5- مميزي داخلي

 

4-6- بازنگري مديريت