نظام مديريت HSE

 

استقرار صحيح نظام مديريت HSE در گرو شناخت صحيح، دقيق و کامل عمليات جاري در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي.