رسالت شرکت در HSE:

 

به ياد داشته باشيم پيمانکاران و پرسنل پيمانکاري جزو سيستم هاي کاري ما هستند. در آموزش، پايش و ارزيابي عملکرد آن ها قصور نکنيم.